www.aliildirimoglu.az

Yeniliklər

Создан сайт об известном писателе и публицисте Али Илдырымоглу

Баку, 28 октября (АзерТАдж).
Сайт об известном писателе и публицисте Али Илдырымоглу создан с применением самых современных информационных технологий. На сайте представлена широкая информация о творчестве писателя. Пользователи интернета могут посетить этот сайт по адресам www.aliildirimoglu.az и www.aliildirimoglu.com
Как сообщает АзерТАдж, на сайте размещены опубликованные в периодической печати очерки Али Илдырымоглу, критические отзывы о них, статьи, видео и фотоматериалы, интервью разных лет, отражающие богатое, интересное и своеобразное философское мировоззрение писателя.
Сайт предназначен для широкой читательской аудитории, интересующейся вопросами литературы и журналистики.
Отметим, что Али Илдырымоглу родился 17 ноября 1927 года в селе Алигулуушагы Губадлинского района. Он – автор многочисленных очерков, фельетонов, рассказов и повестей, среди которых книги «Писать - не писать», «Маяки», «Телепат», «Чинарлы», «Горе», «Нестираемые следы», «Тот же человек», «Пылающие строки», «Мой батрак отец», романы «Насильно журналист», «Будущее», «Снежные ночи», «День камнепада».
За заслуги, проявленные в тылу в 1941-45 годах, писатель был удостоен медали «За доблестный труд». В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2007 года за вклад в развитие литературы и журналистики Азербайджана Али Илдырымоглу был удостоен ордена «Шохрат».
Член Союза писателей Азербайджана Али Илдырымоглу в 1988 году был удостоен звания «Заслуженный журналист».

Məndə: АзерТАдж

Bu saytda görkəmli yazıçı, jurnalist Əli İldırımoğlu barədə dövri mətbuatda dərc edilmiş yazılar, əsərlərinə dair rəylər, məqalələr, habelə çap olunmuş əsərləri, video və foto materiallar, ədibin zəngin, maraqlı və özünəməxsus fəlsəfi dünyagörüşünü əks etdirən müsahibələri toplanmışdır. Sayt ədəbiyyat və jurnalistika məsələləri ilə maraqlananlar, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

www.aliildirimoglu.az

 

© 2011. Bütün hüquqlar Əli İldırımoğluna məxsusdur.
www.aliildirimoglu.az və ya www.aliildirimoglu.com